معلمی شغل انبیاست

 


"معلمی شغل انبیاست"

استاد شهید مرتضی مطهری:

مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را

"حاجی رضا شاکرمی"

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر معمولان


www.REZA-SHAKARAMY.ir

instagram.com/HAJIREZA_IR