معلمی شغل انبیاست

  "معلمی شغل انبیاست" استاد شهید مرتضی مطهری: مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را "حاجی رضا شاکرمی" کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر معمولان www.REZA-SHAKARAMY.ir instagram.com/HAJIREZA_IR            
ادامه مطلب